Huur nu

Voorwaarden

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurovereenkomst:
de overeenkomst tussen ClicknBike en Huurder voor het gebruik van de Fiets door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen ClicknBike en Huurder

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden ClicknBike die van toepassing zijn op iedere Huurperiode

Einddatum:
de datum waarop het Huurperiode eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3

Fiets:
de door ClicknBike op grond van de Huurperiode aan Huurder ter beschikking gestelde fiets voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden

Huurder:
iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met ClicknBike een Huurperiode afsluit

ClicknBike:
ClicknBike BV, Westlandgracht 205-H, 1059 TM Amsterdam en met KVK-nummer 75393069

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Huurperiode tussen ClicknBike en Huurder.

2.2 Afspraken tussen ClicknBike en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door een medewerker van ClicknBike.

2.3 Alle door ClicknBike genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

3. Huurperiode

3.1 Huurder krijgt voor de duur van een Huurperiode de beschikking over een Fiets.

3.2 De Fiets wordt geleverd met een ring- en een insteekkettingslot.

3.3 Het Huurperiode geeft recht op gratis onderhoud. Hieronder wordt verstaan:

• het gratis repareren van gebreken aan de Fiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Fiets.
• het zo nodig gratis omruilen van de Fiets binnen de stadsgrenzen waar ClicknBike actief is.

3.4 De Fiets kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de Fiets, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met ClicknBike.

 

4. Voorwaarden

4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de Fiets en zorgt voor de Fiets als een goed huisvader.

4.2 De Fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.

4.3 De Fiets blijft te allen tijde eigendom van ClicknBike. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Fiets te vestigen of te verlenen.

4.4 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.

4.5 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij ClicknBike, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

4.6 Huurder mag aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd.

4.7 Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een huurperiode af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen slechts met toestemming van een ouder of voogd een huurperiode afsluiten.

 

5. Onderhoud en vervanging

5.1 ClicknBike streeft er naar een fiets te repareren binnen 2 uur nadat door Huurder contact is opgenomen met ClicknBike via telefoon, e-mail, of WhatsApp. Onderhoud gebeurt op afspraak met Huurder.

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5.3 Onderhoud of vervanging van de fiets vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de Fiets en alleen binnen de stadsgrenzen van de plaatsen waar ClicknBike actief is.

5.4 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om onderhoud of vervanging van de fiets, heeft ClicknBike het recht EUR 20,– voorrijkosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak, wordt er ook EUR 20,— in rekening gebracht.

5.5 Bij het omwisselen van een Fiets door Clicknbike wordt de Fiets door Huurder overgedragen aan ClicknBike.

 

6. Looptijd Huurperiode en Opzegging

6.1 De Huurperiode wordt afgesloten voor een bepaalde periode.

6.2 De Fiets dient door Huurder uiterlijk op de Einddatum voor 20:00 uur op de afgesproken locatie te worden ingeleverd.

6.3 Wanneer de Fiets door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Huurperiode onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige huurperiodeskosten tot de Einddatum te voldoen.

6.4 Voordat de Fiets is ingeleverd bij ClicknBike kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Huurperiode weer activeren door middel van een e-mail aan ClicknBike.

6.5 Wanneer de fiets niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan ClicknBike, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 10,– per dag totdat de Fiets alsnog is overgedragen aan ClicknBike of het Huurperiode weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

6.6 Als de Fiets niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan ClicknBike en het Huurperiode niet opnieuw is geactiveerd, zal ClicknBike aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door ClicknBike geleden schade te vergoeden van EUR 450,– per fiets.

6.7 Huurder is ermee bekend dat de Fiets eigendom kan zijn van een leasemaatschappij. Wanneer de Fiets eigendom is van een leasemaatschappij, is Huurder gehouden om op eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de Fiets bij de leasemaatschappij in te leveren, ofwel het toekomstig huurtarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.

 

7. Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van de Fiets is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan ClicknBike en samen met een medewerker van ClicknBike aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd van EUR 50,– per fiets. Huurder ontvangt van ClicknBike een vervangende Fiets nadat de aangifte is afgerond.

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Fiets is Huurder aan ClicknBike een schadevergoeding verschuldigd van EUR 450,–per fiets.

7.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Fiets altijd dubbel op slot te staan met het bijgeleverde ring- en kettingslot. Waar mogelijk moet de Fiets met het kettingslot ergens aan vast worden gezet.

7.4 Als de Fiets niet dubbel op slot/vast staat en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Huurder een nalatigheidstoeslag verschuldigd van EUR 60,–.

7.5 Wanneer een vermiste of gestolen Fiets wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Huurperiode krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. ClicknBike bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Fiets en eventuele andere kosten.

7.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van ClicknBike, heeft ClicknBike het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,– in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.

7.7 Wanneer er (onder)delen van de Fiets missen of worden gestolen, heeft ClicknBike het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type Fiets en Huurperiode is op te vragen bij ClicknBike.

7.8 Indien de Fiets door de gemeente is verwijderd, heeft Huurder minimaal drie dagen de tijd deze zelf op te halen bij het gemeentelijk (fietsen)depot. Eventuele verkrijgingskosten of andere kosten zijn voor rekening van Huurder. Nadat de Fiets minimaal drie dagen beschikbaar is geweest bij het depot, haalt ClicknBike de Fiets op en zal contact worden opgenomen met Huurder om een nieuwe Fiets te leveren. ClicknBike heeft het recht kosten hiervoor in rekening te brengen bij Huurder zoals eventuele verkrijgingskosten en de kosten van vervanging van de fiets.

 

8. Schade

8.1 Schade aan de Fiets ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan ClicknBike.

8.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van ClicknBike, behoudt ClicknBike zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij ClicknBike. Een aanrijdingsformulier is op te vragen bij ClicknBike.  Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder.

 

9. Betalingen

9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Huurperiode meteen te betalen.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft ClicknBike het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe Fiets te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de huurperiodes- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan ClicknBike een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Als Huurder een Fiets in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.

10.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de Fiets dient direct contact te worden opgenomen met ClicknBike.

10.3 Het gebruik van de Fiets door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

10.4 ClicknBike is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van ClicknBike.

10.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Fiets.

 

11. Wijziging

11.1 ClicknBike behoudt zich het recht voor om de kosten van een Huurperiode te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.

11.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.ClicknBike.nl en per e-mail aan Huurder.

11.3 ClicknBike heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

11.4. Huurder kan de Huurperiode kosteloos wijzigen naar een langere Huurperiode en ClicknBike.

 

12. Niet nakomen verplichtingen

12.1 ClicknBike heeft het recht de Huurperiode met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

• Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Huurperiode;
• Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
• Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
• ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Fiets of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Huurperiode nadelig beïnvloedt;
• Huurder naar het oordeel van ClicknBike misbruik maakt van de door ClicknBike geboden service;
• Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan ClicknBike, dan wel
• Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Huurperiode na te kunnen komen.

12.2 Huurder heeft het recht de Huurperiode per direct te beëindigen indien ClicknBike haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

 

13. Toepasselijk Recht. Geschillen

13.1 Op het Huurperiode en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Huurperiode zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

www.ClicknBike.nl Versie augustus 2019